Wonen bij de Schelde

Privacy Policy

Privacybeleid Bo-rive

PRIVACY- en COOKIEBELEID  Bo’rive 

Onderhavig privacybeleid- en cookiebeleid maakt integraal deel uit van de website https://www.borive.be van Bo’rive. Door gebruik te maken van de website van Bo’rive of haar diensten, stemt u in met onderhavig privacybeleid- en cookiebeleid.
Voornoemde website is eigendom van Apollo Care Management, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ondernemingsnummer 0537553808. 
Bo’rIve behoudt zich steeds het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het privacy- en cookiebeleid, teneinde deze conform te maken aan nieuwe functies die aan haar websites toegevoegd worden, indien deze laatsten de verwerking van persoonlijke gegevens vergen.
Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd gewijzigd op 31 maart 2023. Belangrijke wijzigingen zullen steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website. 
 
A. PRIVACYBELEID  Bo’rive 
 
TOEPASSINGSGEBIED
Onderstaand privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens via de website van Bo’rive.
Bo’rive tracht met dit Privacybeleid een zo duidelijk en transparant mogelijke informatie inzake verwerking van persoonlijke gegevens te bieden aan de gebruiker van haar websites.
De gegevensverwerking van persoonlijke gegevens zal steeds geschieden in naleving van de Europese regelgeving, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).
De naamloze vennootschap Apollo Care Management is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?
Bo’rive kan gebruik maken van persoonlijke gegevens die haar bezorgd worden op grond van overeenkomst, op basis van uw toestemming of op grond van de behartiging van gerechtvaardigde belangen.
Het betreft onder meer:
De gegevens die Bo’rive verzamelt aan de hand van de cookies op haar website. (zie hieronder B. Cookiebeleid)
Gegevens die u Bo’rive meedeelt via haar websites, via de telefoon of via eender welke andere manier. Deze houden het verzamelen in van uw naam, gemeente van uw woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en enige andere relevante informatie die u Bo’rive zou meedelen via voornoemde kanalen.
Mogelijks kan Bo’rive ook persoonlijke gegevens ontvangen via haar commerciële partners, indien deze partners garanderen deze gegevens op een legitieme manier te hebben verzameld én dat zij de toestemming hebben ontvangen om deze gegevens met ons te delen. 

REACTIES
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.
De verzameling van persoonlijke gegevens strekt zich uitsluitend tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de gegevensverwerking.

DOELEINDEN VAN DEZE GEGEVENSVERWERKING
Bo’rive verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten. Dit kan door middel van inschrijving op onze nieuwsbrieven of bij aanvraag van extra informatie via het contactformulier op www.borive.be of één van de verbonden projectwebsites. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval verwerkt worden om u te informeren over onze activiteiten, projecten en events.
Uw persoonlijke gegevens kunnen eveneens verwerkt worden indien u uw vraag per telefoon, via e-mail of om het even welke andere wijze aan Bo’rive of één van haar tewerkgestelden richt. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval gebruikt worden om een antwoord op uw vraag te kunnen formuleren.
Uw persoonlijke gegevens kunnen voorts ook verwerkt worden naar aanleiding van een vraag tot het sluiten van een overeenkomst of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval gebruikt worden voor administratieve doeleinden zoals bijvoorbeeld klantenopvolging en facturatie.
Ter bevordering van de functionaliteit van Bo’rive haar website, kunnen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval gebruikt worden voor het verbeteren en het beschermen van Bo’rive haar website. De gegevensverwerking vindt ook plaats ter personalisatie van de website naar uw voorkeuren. Dit gebeurt aan de hand van de cookies. Meer informatie hierover kan u terugvinden onder B. Cookiebeleid.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hierboven weergegeven doelstellingen. In geval de verzameling van gegevens plaatsvindt in het kader van het sluiten van een verkoopovereenkomst waarbij u partij bent, worden uw persoonlijke gegevens echter niet langer bewaard dan 5 jaar na het laatste gebruik ervan. 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Bo’rive, Apollo Care Management, en alle daaraan verbonden vennootschappen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Bo’rive doet voorts beroep op derde partijen om verwerkingsactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld het hosten van haar website. Uw persoonlijke gegevens worden niet met andere partijen gedeeld, tenzij u daartoe uitdrukkelijke toestemming aan Bo’rive verleent of wanneer dit opgelegd wordt door regelgeving of bij gerechtelijk bevel.

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Bo’rive tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk te beveiligen. Dit gebeurt onder andere door het voorzien in een firewall, de beveiliging van de apparaten waarop uw gegevens worden opgeslagen, het naleven van het databeleid, het bijhouden van een gegevensverwerkingsregister en het afdwingen van de nodige garanties van onze contractpartners.

UW RECHTEN

Bo’rive garandeert dat uw persoonlijke gegevens op geen andere wijze gebruikt zullen worden dan voorzien in dit privacy- en cookiebeleid.
U heeft steeds het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die door Bo’rive worden verwerkt, er een kopie van te vragen, deze te laten verbeteren of om uw te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing doeleinden. U kan eveneens verzoeken om de schorsing of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die Bo’rive reeds zou hebben verzameld.
In geval de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u eveneens te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit laatste doet echter geenszins afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die mogelijks reeds heeft plaatsgevonden voor de intrekking van uw toestemming.
U kan dergelijke verzoeken per post (zie bovenstaand adres) of via e-mail (info@borive.be) richten aan Bo’rive De behandeling van uw verzoek vereist steeds een bewijs van identiteit.
Mogelijke vragen of klachten inzake dit privacy- en cookiebeleid kan u eveneens richten aan Bo’rive via bovenstaande contactgegevens. U behoudt zich ook steeds het recht voor om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.